'Double take' 2017
'Double take' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Unspecific realm' 2017
'Unspecific realm' 2017

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'Birds' 2017
'Birds' 2017

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'Bump' 2017
'Bump' 2017

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'The expectation of the unimaginable' 2017 (SOLD)
'The expectation of the unimaginable' 2017 (SOLD)

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'Spectacle' 2017 (SOLD)
'Spectacle' 2017 (SOLD)

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'Romp' 2017
'Romp' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Frontier' 2017
'Frontier' 2017

Mixed media on panel

30 x 30cm

'Phoney Dramatic' 2017
'Phoney Dramatic' 2017

60cm x 60cm

Mixed media on panel

'If I were a girl' 2017
'If I were a girl' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Pod' 2017
'Pod' 2017

Mixed media on panel

30 x 30cm

'Haphazard' 2017
'Haphazard' 2017

Mixed media on panel

26cm x 30cm

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

Mixed media on panel

26cm x 30cm

'Shift' 2017
'Shift' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Overfuture' 2017
'Overfuture' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Faking it' 2017
'Faking it' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Pipe dream' 2017
'Pipe dream' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Launch' 2017
'Launch' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Hero' 2017
'Hero' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Signals' 2017
'Signals' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Inside air' 2017
'Inside air' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Indica' 2017
'Indica' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'This actually happened' 2017
'This actually happened' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Stance' 2017
'Stance' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Red skies' 2017
'Red skies' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Hopper' 2017
'Hopper' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Stride' 2017
'Stride' 2017

20cm x 30cm

Mixed media on panel

'Le denier' 2017
'Le denier' 2017

20cm x 30cm

Mixed media on panel

'First light 2' 2017
'First light 2' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Wing' 2017
'Wing' 2017

20cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Lament' 2017
'Lament' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Head' 2017
'Head' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Marauders 6' 2017
'Marauders 6' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Untitled' 2017
'Untitled' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Not titled' 2017
'Not titled' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Double take' 2017
'Unspecific realm' 2017
'Birds' 2017
'Bump' 2017
'The expectation of the unimaginable' 2017 (SOLD)
'Spectacle' 2017 (SOLD)
'Romp' 2017
'Frontier' 2017
'Phoney Dramatic' 2017
'If I were a girl' 2017
'Pod' 2017
'Haphazard' 2017
'Untitled' 2017
'Shift' 2017
'Overfuture' 2017
'Untitled' 2017
'Faking it' 2017
'Pipe dream' 2017
'Launch' 2017
'Hero' 2017
'Signals' 2017
'Inside air' 2017
'Untitled' 2017
'Untitled' 2017
'Indica' 2017
'This actually happened' 2017
'Stance' 2017
'Red skies' 2017
'Hopper' 2017
'Stride' 2017
'Le denier' 2017
'First light 2' 2017
'Untitled' 2017
'Untitled' 2017
'Wing' 2017
'Untitled' 2017
'Untitled' 2017
'Untitled' 2017
'Lament' 2017
'Head' 2017
'Marauders 6' 2017
'Untitled' 2017
'Untitled' 2017
'Not titled' 2017
'Double take' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Unspecific realm' 2017

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'Birds' 2017

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'Bump' 2017

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'The expectation of the unimaginable' 2017 (SOLD)

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'Spectacle' 2017 (SOLD)

Mixed media on wooden panel

30cm x 30cm

'Romp' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Frontier' 2017

Mixed media on panel

30 x 30cm

'Phoney Dramatic' 2017

60cm x 60cm

Mixed media on panel

'If I were a girl' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Pod' 2017

Mixed media on panel

30 x 30cm

'Haphazard' 2017

Mixed media on panel

26cm x 30cm

'Untitled' 2017

Mixed media on panel

26cm x 30cm

'Shift' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Overfuture' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Untitled' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Faking it' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Pipe dream' 2017

Mixed media on panel

30cm x 30cm

'Launch' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Hero' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Signals' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Inside air' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Indica' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'This actually happened' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Stance' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Red skies' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Hopper' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Stride' 2017

20cm x 30cm

Mixed media on panel

'Le denier' 2017

20cm x 30cm

Mixed media on panel

'First light 2' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Wing' 2017

20cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017

30cm x 30cm

Mixed media on panel

'Untitled' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Lament' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Head' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Marauders 6' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Untitled' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Untitled' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

'Not titled' 2017

Mixed media on paper

58cm x 42cm

show thumbnails